Jakie funkcje spełnia podręcznik do nauki języka obcego?

Współczesna dydaktyka przypisuje poszczególnym elementom podręcznika (np. w nauczaniu języka drugiego) szereg funkcji – funkcji związanych z realizacją celów nauczania i uczenia się. Głównym celem nauczania języków obcych jest rozwijanie u uczących się kompetencji komunikacyjnej w języku obcym (w postaci zestawu sprawności językowych i nawyków umożliwiających odpowiednie zachowania w odniesieniu do konkretnych sprawności), kompetencji interkulturowej (poprzez rozwijanie umiejętności porozumiewania się w różnych kulturach przy jednoczesnym przekazywaniu wiedzy o kulturze danego kraju) oraz przekazywanie konkretnej wiedzy o nauczanym języku.

Jakie są zadania takiego podręcznika?

Uczeni mają wiele poglądów na temat konkretnych zadań podręczników i sposobów ich realizacji. Jedną z najbardziej popularnych klasyfikacji funkcji dydaktycznych podręcznika dla uczniów zaproponowano niedawno. Zgodnie z zasadą, że podręczniki powinny pomagać uczniowi w poznawaniu świata. Uczeni wyróżniają cztery funkcje dydaktyczne podręcznika:

  • informacyjną,
  • eksploracyjną,
  • operacyjną (transformacyjną)
  • samokształceniową.

Na czym polegają poszczególne funkcje podręcznika?

Funkcja informacyjna oznacza, że podręcznik dostarcza podstawowych informacji logicznych i rzeczowych w danej dziedzinie (język, kultura, realia kulturowe). Jej nośnikami są teksty (literackie, popularnonaukowe, objaśnienia terminologii gramatycznej, opisy językowe, teksty ćwiczeń), a także fotografie, rysunki, modele, schematy oraz wskazówki, jak zdobyć dodatkowe informacje. Funkcja informacyjna odnosi się do zapoznawania uczących się z materiałem nauczania. Materiał ten powinien być ułożony, a forma jego prezentacji przystępna, przejrzysta (np. poprzez graficzne wyróżnienie ważnych elementów treści, np. definicji, wskazówek poprawnościowych). Zgodnie z zasadą oceny informacyjnej trudności i wizualizacji podręcznik zapoznaje adresatów ze słownictwem i systemem gramatycznym danego języka, dostarczając elementów wiedzy o tym systemie oraz opisów zasad tworzenia zdań.

Czego jeszcze można się dowiedzieć z podręcznika językowego?

Jest to również źródło informacji o kulturze danego kraju i o tym, co tak naprawdę kryje się za tą kulturą. Ocena tej funkcji będzie polegała na zwróceniu uwagi na: dobór informacji, zwięzłość, prostotę, jasność i trafność przekazu, sposób interpretacji pytań w zależności od wieku odbiorcy, poprawność językową, semantyczną i strukturalną spójność tekstu i strony redakcyjnej.

 

Read more