Jak powinien wyglądać dobry podręcznik językowy?

Warto pamiętać, że wartość użytkowa podręcznika wzrasta po wydaniu go w średniej wielkości okładce i po zszyciu grzbietu – nie rozpada się on przy pierwszym użyciu. Użyty papier powinien być odporny na ścieranie, gęsty i gładki, nadający się do gumowania, odpowiedniej jakości, również ze względu na nasycenie kolorów ilustracji i użycie kolorowych kredek.

Jak powinien wyglądać tekst w takim podręczniku?

Tekst i strony powinny być wielobarwne, aby zwiększyć motywację i ułatwić orientację, ale bez zbyt wielu kolorowych bodźców, które mogłyby odciągnąć uwagę uczniów od tekstu. Ilustracje powinny być zróżnicowane stylistycznie w zależności od wieku odbiorcy – dobre, tzn. przejrzyste i czytelne, oszczędne i zrozumiałe dla ucznia.

Jaka powinna być budowa takiego podręcznika?

Podręcznik do nauki języków obcych nie powinien być jednostronicowy, a autorzy powinni zachować spójny układ graficzny; szerokie marginesy można wykorzystać na dodatkowe komentarze językowe lub wyróżnienie nowego słownictwa. Ważne są:

 • czytelność druku,
 • wyrazistość druku (w zależności od wieku odbiorcy),
 • wielkość i czcionka,
 • gęstość tekstu na stronie,
 • odstępy między wierszami,
 • pogrubienie,
 • kolor czcionki,
 • odstępy.

Pierwszy z nich koncentruje się na prezentowaniu treści, przesuwając uczącego się od prostych do bardziej złożonych, od znanych do nowych. Druga (zasada wizualizacji) koncentruje się na obrazowym przedstawieniu nowych treści za pomocą modeli, zdjęć lub rzeczywistych przedmiotów.

Jak budowa wpływa na korzystanie z podręcznika?

Wszelkie podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) pełnią różne, bardzo istotne funkcje, które wpływają na korzystanie z nich. Ze względu na ich funkcję motywacyjną wyróżnia się: funkcję motywacyjną, która dostarcza odpowiednich bodźców do komunikacji w języku obcym, funkcję kontrolną – kierującą procesem uczenia się oraz funkcję organizacyjną, która symuluje aktywność umysłową i językową uczących się. W studiach wielojęzycznych, oprócz wymienionych funkcji systematyzujących i kontrolnych, występuje także funkcja racjonalizująca (polegająca na intensyfikacji nauczania poprzez zamieszczanie w podręczniku ćwiczeń związanych z nagraniami i programach komputerowych) oraz funkcja organizacyjna (polegająca na umieszczaniu w podręczniku tych instrukcji i wskazówek, które określają kolejność stosowania poszczególnych elementów podręcznika i pomocy dydaktycznych. Ich obszary zastosowania pokrywają się z wymienionymi funkcjami.

 

>>>

Jakie funkcje spełnia podręcznik do nauki języka obcego?

Współczesna dydaktyka przypisuje poszczególnym elementom podręcznika (np. w nauczaniu języka drugiego) szereg funkcji – funkcji związanych z realizacją celów nauczania i uczenia się. Głównym celem nauczania języków obcych jest rozwijanie u uczących się kompetencji komunikacyjnej w języku obcym (w postaci zestawu sprawności językowych i nawyków umożliwiających odpowiednie zachowania w odniesieniu do konkretnych sprawności), kompetencji interkulturowej (poprzez rozwijanie umiejętności porozumiewania się w różnych kulturach przy jednoczesnym przekazywaniu wiedzy o kulturze danego kraju) oraz przekazywanie konkretnej wiedzy o nauczanym języku.

Jakie są zadania takiego podręcznika?

Uczeni mają wiele poglądów na temat konkretnych zadań podręczników i sposobów ich realizacji. Jedną z najbardziej popularnych klasyfikacji funkcji dydaktycznych podręcznika dla uczniów zaproponowano niedawno. Zgodnie z zasadą, że podręczniki powinny pomagać uczniowi w poznawaniu świata. Uczeni wyróżniają cztery funkcje dydaktyczne podręcznika:

 • informacyjną,
 • eksploracyjną,
 • operacyjną (transformacyjną)
 • samokształceniową.

Na czym polegają poszczególne funkcje podręcznika?

Funkcja informacyjna oznacza, że podręcznik dostarcza podstawowych informacji logicznych i rzeczowych w danej dziedzinie (język, kultura, realia kulturowe). Jej nośnikami są teksty (literackie, popularnonaukowe, objaśnienia terminologii gramatycznej, opisy językowe, teksty ćwiczeń), a także fotografie, rysunki, modele, schematy oraz wskazówki, jak zdobyć dodatkowe informacje. Funkcja informacyjna odnosi się do zapoznawania uczących się z materiałem nauczania. Materiał ten powinien być ułożony, a forma jego prezentacji przystępna, przejrzysta (np. poprzez graficzne wyróżnienie ważnych elementów treści, np. definicji, wskazówek poprawnościowych). Zgodnie z zasadą oceny informacyjnej trudności i wizualizacji podręcznik zapoznaje adresatów ze słownictwem i systemem gramatycznym danego języka, dostarczając elementów wiedzy o tym systemie oraz opisów zasad tworzenia zdań.

Czego jeszcze można się dowiedzieć z podręcznika językowego?

Jest to również źródło informacji o kulturze danego kraju i o tym, co tak naprawdę kryje się za tą kulturą. Ocena tej funkcji będzie polegała na zwróceniu uwagi na: dobór informacji, zwięzłość, prostotę, jasność i trafność przekazu, sposób interpretacji pytań w zależności od wieku odbiorcy, poprawność językową, semantyczną i strukturalną spójność tekstu i strony redakcyjnej.

 

>>>

Jak wygląda dobry podręcznik do nauki języka obcego?

Zły podręcznik to taki, który przekonuje uczącego się, że informacje są zapamiętywane i prezentuje osiągnięcia naukowe w sformatowanej formie. Dobry podręcznik traktuje życie jak otwartą księgę, co sprawia, że łatwo się go czyta. Jednocześnie ma on charakter nowatorski, może być przedstawiony w podręczniku w postaci przygotowanego opisu i objaśnień, jeśli tylko są one problemowe, czyli metody i sposoby uczenia się prowadzące do odkrycia prawdy i jej zastosowania, krótko mówiąc.

Jak podręczniki pomagają w nauce języka obcego?

Prezentacja metod działania człowieka, także w postaci pytań problemowych i wskazówek badawczych, organizacja samodzielnej pracy dzieci i młodzieży, to są elementy, w których pomagają podręczniki – Tania Książka. Materiały dydaktyczne powinny również zawierać szereg wskazówek i instrukcji ułatwiających samodzielną pracę z nimi. Podręczniki glottodydaktyczne szczegółowo opisują tę funkcję i wspierają proces przyswajania języka poprzez specyficzny układ materiałów i pytań ukierunkowujących wychwytywanie komponentów tekstu, a także poprzez wyznaczanie konkretnych zadań do wykonania przez uczących się. W ten sposób kierują one działaniami językowymi uczących się i umożliwiają im efektywne zdobywanie umiejętności.

Jak wygląda funkcja badawcza podręcznika?

Funkcję eksploracyjną (kontrolną) mogą pełnić różne elementy podręcznika i materiałów towarzyszących, np. seria obrazków może ukierunkować słowną wypowiedź, ćwiczenia słuchowe wyznaczają rytm wypowiedzi, zastosowanie barw i innych symboli graficznych w przedstawianiu informacji o zjawiskach gramatycznych. Podręcznik nauczyciela może też pełnić rolę przewodnika, ukierunkowującego działania w czasie lekcji poprzez wewnętrzną strukturę (układ materiałów) i instrukcje zawarte w tej książce.

Jak podręcznik pomaga w kształtowaniu młodego umysłu?

Funkcja transformacyjna (operacyjna) odnosi się do tego wszystkiego w materiale podręcznikowym, co dotyczy ćwiczeń i zadań praktycznych, które rozwijają różne umiejętności i stwarzają impulsy do praktycznej działalności uczniów, uwzględniając zasadę stanowiska i cechy uczniów. Ułatwia to nie tylko zapamiętanie wiadomości, ale także ich zrozumienie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku ćwiczeń, które wymagają od uczącego się przekształcenia i zastosowania wiedzy w praktyce, co sprawia, że wiedza działa. Spełniają one swoje zadanie, jeśli są urozmaicone, zarówno w doborze materiału nauczania, jak i w operacjach umysłowych.

 

>>>